Tranh_ LÂM CHIÊU ĐỒNG

MONG MANH- Tranh- LÂM CHIÊU ĐỒNG

MỎNG MANH-
(Mỏng manh tựa làn gío/Hương bay đau cả vườn.)
HOA SEN- Tranh- LÂM CHIÊU ĐỒNG

THANH THẢN- Tranh -LÂM CHIÊU ĐỒNG

THANH THẢN
THANH THẢN-Tranh- LÂM CHIÊU ĐỒNG

CÚC TÍM- Tranh_ LÂM CHIÊU ĐỒNG

CÚC TÍM
CÚC TÍM- Tranh- LÂM CHIÊU ĐỒNG

TĨNH VẬT-TRANH -LÂM CHIÊU ĐỒNG

Tĩnh vật
Tĩnh vật- Tranh- LÂM CHIÊU ĐỒNG